Marius Krieg Klausen

Daglig leder

Rådgivende ingeniør/ Sakkyndig spesialist bygg og eiendom

Telefon: 97773313

E-post: marius@eiendomsanalyse.no

 

Utdannelse

Marius har tverrfaglig kvalifikasjonsbakgrunn som høgskoleingeniør med fagfordypning i bygningsfysikk, i tillegg til å være økonom med mastergrad i eiendomsutvikling.

Fagfordypning i bygningsfysikk ble gjennomført ved Institutt for matematiske realfag og teknologi ved det som den gang het Universitetet for miljø og biovitenskap (UMB) på Ås, i dag Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU). Fordypningsemnenes innhold (husbyggingsteknikk II og bygningsfysisk simulering) gjenspeiler bygningsfysikk som fagdisiplin, hvor de fysiske prosessene knyttet til varme-, luft- og fukttransport i byggverk står mest sentralt. Lydtekniske og branntekniske forhold inngikk også. 

Master i eiendomsutvikling er en profesjonsutdanning med fagkrets bestående av eiendomsrelatert jus, eiendomsfag, samt økonomi og markedsanalyse innrettet mot utvikling av eiendom.  Omkring en tredjedel av emnene er juridiske emner relevant for fast eiendoms rettsforhold, slik som plan- og bygningsrett, miljørett, overføring av fast eiendom (bla. avhendingsloven og bustadoppføringsloven), samt eierrådighet og rettigheter i fast eiendom (bla. matrikkel og tinglysningsordning, ulike grunnlag for erverv av eiendomsrett, eiendomsgrenser, servitutter, tomtefeste, naborett, sameierett).

Gradsgivende utdannelse:

2006 Bachelor of Science (B.Sc.), Økonomi og Administrasjon, Handelshøgskolen BI, Oslo (3 år, 180 stp.)

2013 Bachelor of Science (B.Sc.), Ingeniørfag, bygg, Høgskolen i Østfold, Fredrikstad (3 år, 180 stp.)

2015 Master of Science (M.Sc.), Eiendomsutvikling, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU), Ås (2 år, 120 stp.)

 

Kurs

2015 Autorisert prøvetaker, kjemiske emisjoner og mikroorganismer i bygg, Eurofins Environment Testing Norway AS, Moss

2015 Kurs i miljøkartlegging av bygninger og anlegg, Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF), Oslo

Bakgrunn

Ansatt i Eiendomsanalyse AS som rådgivende ingeniør siden 2012. Eier og daglig leder siden 2017. 

 

Praktisk erfaring med byggteknisk konsulentvirksomhet siden 2006, og med byggteknisk tilstandsanalyse siden 2010. Bakgrunnen for utførte oppdrag har vært tilstandsvurdering før avhending, reklamasjoner, skadeutredning, kontroll med prosjektering og utførelse og kartlegging av tilstand i forbindelse med rehabilitering med mer. Marius har utført granskning av bygg i ulike kategorier, fra småhus til store boligbygg, samt ulike næringsbygg.

Erfaring med verdsetting av fast eiendom i flere kategorier: boliger, næringsbygg, tomter og utviklingseiendom (arealer). 

 

Ellers erfaring med sakkyndiguttalelser knyttet til bygg og eiendom, søknader, klage på vedtak, fortolkning av arealplaner mv.

© 2021 Eiendomsanalyse AS